กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบฯ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ งานงบประมาณ หน่วยศึกษานิเทศก์ และเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
งานแผนและโครงการ
งานระบบสารสนเทศ
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานการศึกษาปฐมวัย
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานการศึกษานอกระบบฯ
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
งานงบประมาณ
5. โรงเรียน/วิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายวิชาการ
6. หน่วยศึกษานิเทศก์
งานธุรการ
ฝ่ายพัฒนางานวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาการนิเทศก์
ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
ฝ่ายบริหารทางการศึกษา
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์