กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ การเร่งรัดรายได้ งานแผนที่ภาษี งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ และเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี
งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษี
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานทะเบียนทรัพย์สิน
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ