กองช่างสุขาภิบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานธุรการ และเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. งานธุรการ