กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ี่ยวกับงานสถาปัตยกรรรม งานผังเมือง งานควบคุมอาคาร งานขออนุญาตอาคาร งานวิศวกรรมโยธา งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานธุรการ และเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานผังเมือง
2. ฝ่ายควบคุมอาคาร
งานควบคุมอาคาร
งานขออนุญาตอาคาร
3. ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
งานวิศวกรรม
4. ฝ่ายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ
งานศูนย์เครื่องจักรกล
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ