กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเทศบาลเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานประชาสัมพันธ์
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ