กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ และเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ