กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสัตว์แพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานธุรการ และเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานวางแผนสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานสัตว์แพทย์
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานเผยแพร่และฝึกอบรม
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ