การประเมิน ITA

ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1   : ข้อมูลพื้นฐาน

➤ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
1 โครงสร้างหน่วยงาน
– โครงสร้างหน่วยงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์
– โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ
– แผนพัฒนาเทศบาล
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน แผนที่)
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูลตามเกณฑ์ความโปร่งใส)
พระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา
กฎกระทรวง
– ข้อมูลตามเกณฑ์ความโปร่งใส
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

➤ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน)
– เว็ปไซต์ ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
– Youtube ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์

➤   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
8 Q&A
ช่องทางติดต่อของประชาชน
เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด
9 Social Network
ช่องทางติดต่อของประชาชน
เช่น  facebook , Twitter , Line
– เว็ปไซต์ ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
– Line  เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2   : การบริหารงาน

➤   แผนการดำเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี
– แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2561   ( รอบเดือน เมษายน )
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ  ประจำปี 2561  ( ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 )
– รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
  (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560)

➤  การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เสนอตัวอย่างของ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน)
14 มาตรการให้บริการ (เสนอตัวอย่างของ  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน)
– คู่มือประชาชน   (สารบัญ)
– คู่มือประชาชน (มาตรฐานการให้บริการ)
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เสนอตัวอย่างของ  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน)
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ
– เสนอตัวอย่างของ  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
– คู่มือประชาชน (มาตรฐานการให้บริการ)
17 E-Service
– Q&A ช่องทางติดต่อของประชาชน
เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด
– facebook ของ เทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
– Line  เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3   : การบริหารเงินงบประมาณ

➤   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– (หน้ารวม) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์
– เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2562
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2561   ( รอบเดือน เมษายน )
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

➤   การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุ 
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง    หรือ จัดหาพัสดุ  ประจำปี 2562
23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  รายเดือน ในปี 2562
24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4   : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➤   การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การจัดทำนโยบายทิศทางด้าน HRM และ HRD ลงนามโดยผู้บริหาร
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การจัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายและทิศทาง ตามข้อ 25
27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประกาศรับโอน ย้าย )

ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

2) หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4) หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง)

ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

5) หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และ การสร้างขวัญกำลังใจ
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
– กรณีหน่วยงานรัฐให้ใช้รายงานที่จัดส่งสำนักงาน ก.พ.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5   : การส่งเสริมความโปร่งใส

➤   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุรินทร์ และการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุรินทร์
2) การกำหนดช่องทางการร้องเรียน
3) แผนผัง / ขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียนของ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสุรินทร์
4) แผนผัง / ขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียนของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (เป็นช่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับ)
1) การกำหนดช่องทางการร้องเรียน
2) facebook ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ (รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในกล่องข้อความ)
3)  facebook ของ อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์    (รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในกล่องข้อความ)
31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

➤   การการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– webboard
– facebook ของเทศบาลเมืองสุรินทร์
– facebook ของ อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
– Line : กลุ่มร้องเรียน ร้องทุกข์
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. การประชุมประชาคมแผนชุมชนเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2562 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ตัวแทนประชาคมทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณายกร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  1. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  โดยมีตัวแทนประชาคมเมือง ร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ 401/2561

ภาพการประชุม 

คำสั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ 401/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณายกร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมเมือง จำนวน 3 ท่าน

  1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  โดยมีตัวแทนประชาคมเมือง ร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ 401/2561

ภาพการประชุม

คำสั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ 400/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุรวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ผู้แทนภาคราชการ จำนวน 3 ท่าน  และผู้แทนประชาคมเมือง จำนวน 6 ท่าน

  1. คำสั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ 402/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุรวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ผู้แทนภาคราชการ จำนวน 2 ท่าน  และผู้แทนประชาคมเมือง จำนวน 2 ท่าน

ตัวชี้วัดที่   10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1   : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

➤   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองสุรินทร์
– ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
– ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองสุรินทร์
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– กิจกรรมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์

➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– มีการการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต (ประเมินความเสี่ยง ในภาระกิจหลักขององค์กร)
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง ในภาระกิจหลักขององค์กร

➤   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-กิจกรรมเชิงสัญลักณ์ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาคุณธรรมบุคลากรในหน่วยงาน ณ ศาลาเบญจวรรณ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
โครงการ “โตไปไม่โกง”
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้องเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
– โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองสุรินทร์ 

เพื่อกระตุ้นเตือน และ ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าประจำ และ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์  จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/mosurinonline/media_set?set=a.2104568892991352&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1627756760672570&type=1&l=364667571b

– ประชุมเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรฯ (LPA)  นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปี
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2561-2564
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต    รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2   : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

➤  มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงา

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
– ประกาศมาตรการ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
6) มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
– ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่องประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองสุรินทร์
– คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองสุรินทร์
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน