การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองสุรินทร์

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองสุรินทร์
     ขอเชิญชวน คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนมาใหม่ เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจจากคนพิการยื่นคำขอแทน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุรินทร์ (ลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยดุราชการ จากเดิมรับลงทะเบียนเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) 
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา กรณีประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านธนาคาร (กรุงไทย/กรุงเทพ/ออมสิน/ธ.ก.ส./ไทยพาณิชย์/กสิกรไทย/ธนชาติ)
๔. กรณีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลคนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคนพิการมายื่นแทนได้โดยนำหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๔.๑ หนังสือมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคนพิการ ให้เป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
๔.๓ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
๔.๔ สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา กรณีประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านธนาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *