ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1   ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2479 โดยพระราชกฤษฎีกาการจัด ตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์  พุทธศักราช 2479 ระยะแรก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 2.39 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  ขยายออกเป็น 11.39 ตารางกิโลเมตร

        ที่ตั้ง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก
และเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ
454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร

        อาณาเขต เทศบาลเมืองสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
– ทิศเหนือ – ตั้งแต่หลักเขตที่  9  ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
– ทิศตะวันออก – จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
– ทิศใต้ – จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
– ทิศตะวันตก – จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1.2   ประชากร จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม  2559
เทศบาลเมืองสุรินทร์  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  39,412  คน  แบ่งเป็นชาย  18,296  คน
หญิง  21,116  คน  จำนวนบ้าน    16,372  หลังคาเรือน  จำนวนครัวเรือน  7,704 ครอบครัว
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย       3,460 คน/ตารางกิโลเมตร   ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจำนวน  28,124  คน
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  มีการเคลื่อนไหวของจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร
เพียงเล็กน้อย  แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า
การบริการ เป็นศูนย์การศึกษาและที่ตั้งส่วนราชการที่สำคัญระดับจังหวัด   จึงมีประชากรแฝงที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมากถึง  3,000 – 4,000 คน เป็นประชากรจร เช่น  นักท่องเที่ยว
ประมาณ  3,000 คน  โดยเฉพาะประชากรที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่น
ประมาณ 4,000 คน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ. จำนวนประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครอบครัว ความหนาแน่น
 (คน/ตร.กม.)
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
2555 18,566 21,250 39,816 15,228 7,612 3,496 เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
มีเนื้อที่  11.39
ตารางกิโลเมตร
2556 18,584 21,348 39,932 15,657 8,912 3,505
2557 18,450 21,323 39,773 15,964 7,974 3,491
2558 18,394 21,300 39,694 16,195 7,712 3,484
2559 18,296 21,116 39,412 16,372 7,704 3,460

(ที่มา  :   ฝ่ายทะเบียนราษฎร  สังกัดสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์)

ปีรามิดแสดงช่วงอายุประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปี 2559

1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม  การจราจร  
เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีเส้นทางการคมนาคม
ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร ได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และ
ทางรถไฟ
สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี มีถนนทั้งสิ้น 131 สาย แยกได้ดังนี้
– ถนน ค.ส.ล.  จำนวน  130   สาย
– ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน
1 สาย
– ทางแยกร่วมในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   มีจำนวน   55   แห่ง
– วงเวียน   จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่  วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ  วงเวียนน้ำพุ
วงเวียนช้างหน้าสถานีรถไฟ  วงเวียนหอนาฬิกา   วงเวียนโรงยิมสุรินทร์ภักดี
– ลานจอดรถ  จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่   ตลาดน้อยรื่นรมย์  ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
– สะพานในเขตเทศบาลมีจำนวน 8 แห่ง คือ สะพานข้ามห้วยทับพล  ถนนปัทมานนท์
และสะพานข้ามคลองชลประทาน  อีก  5  แห่ง สะพานลอยคนข้าม  มีจำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
บริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธร  และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
– สะพานลอยคนข้าม  มีจำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

          สภาพการจราจร
การจราจรภายในเขตเทศบาล ปัจจุบันมีสภาพเช่นเดียวกันกับเทศบาลอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
กล่าวคือ มักจะมีสภาพการจราจรติดขัดบางจุด บางช่วง เช่นตามทางแยกต่างๆ และช่วงที่มีงาน
แสดงของช้าง  เป็นต้น     สำหรับวันธรรมดาทั่วไปการจราจรมักติดขัดในช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลาประมาณ
07.00 น.-09.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น.- 18.00 น.  ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง
เป็นพิเศษ ถนนที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นคือ ถนนเทศบาล 1 ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
หน้าโรงเรียนสิรินธร   ถนนหลักเมือง  ช่วงหน้าตลาดน้อยรื่นรมย์  ถนนกรุงศรีใน  ช่วงหน้าตลาดสด
เทศบาลและตามทางแยกสำคัญๆ อีกหลายจุด
(ที่มาของข้อมูล  :  กองช่าง  เทศบาลเมืองสุรินทร์)

การประปา
จังหวัดสุรินทร์มีกิจการประปาอยู่ในสังกัดของการประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง      คือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์  รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   สถิติในการผลิตและจ่ายน้ำประปา  ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ประจำปี  2558 มีรายละเอียดดังนี้     ประมาณน้ำผลิตจ่าย   440,000  ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำจำหน่าย  337,655  ลูกบาศก์เมตร   คิดเป็นร้อยละ  76.74     ประมาณการใช้น้ำแยกตามประเภท
ผู้ใช้น้ำ  มีรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8,385 3,085 538 174 17

(ที่มา  :  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์)

           ไฟฟ้า
การดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอ
และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้แก่บ้านอยู่อาศัย  ธุรกิจการบริการ การอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ของราชการ เป็นต้น  สำหรับการให้บริการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในปี 2558    มีรายละเอียดดังนี้

เมืองสุรินทร์ ที่อยู่อาศัยไม่
เกิน 150 หน่วย
ที่อยู่อาศัย
เกิน 150 หน่วย
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 47,404 29,279
หน่วยจำหน่าย (หน่วย) 38,196,036.24 90,058,695.72

 

เมืองสุรินทร์ กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 5,635 310 21
หน่วยจำหน่าย (หน่วย) 65,134,608.12 97,108,297.20 74,966,082.00

 

เมืองสุรินทร์ กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 39 2 15 983
หน่วยจำหน่าย (หน่วย) 7,339,240.68 3,305,206.56 344,846.52 2,614,023.60

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์   มีสาขาย่อยเพื่อให้บริการลูกค้าและรับชำระค่าไฟฟ้า
ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงศรีใน  ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์  เปิดบริการทุกวัน
วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.   และ  เสาร์ – อาทิตย์   เวลา 11.00 – 17.00 น.
(ที่มา  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์)

การสื่อสาร
1) กิจการไปรษณีย์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทจำกัด ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จังหวัดสุรินทร์มีที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ (สาขาใหญ่) ตั้งอยู่นอกเขต
เทศบาล บริเวณถนนสุรินทร์-กระสัง จากแยกเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 200 เมตร
ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   มีที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อย จำนวน  2 แห่ง  คือ  ที่ทำการ
ไปรษณีย์ สาขาวงเวียนน้ำพุ  และที่ทำการไปรษณีย์สาขาชุมพล  ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์  ถนนกรุงศรีนอก  เปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  8.30 – 16.30 น. และ วันเสาร์
เปิด 08.30 – 12.00 น.   หยุดวันอาทิตย์
(ที่มาของข้อมูล  : ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์)
2)  สถานีวิทยุกระจายเสียง   มีจำนวน  5  แห่ง   ได้แก่

ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ สถานที่ตั้ง
1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
2.สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ช่อง      11  สุรินทร์
3.สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
4.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 019  สุรินทร์
5.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยสุรินทร์
A.M. , F.MA.M

A.M. , F.M

F.M

F.M

ถ.ปัทมานนท์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง   อ.เมือง       จ.สุรินทร์
ในค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง         จ.สุรินทร์
บริเวณสนามบินสุรินทร์ภักดี (ฝูงบินที่ 216)
ต.นอกเมือง   อ.เมือง   จ.สุรินทร์
โรงแรมเพชรเกษม  ต.ในเมือง  อ.เมือง          จ.สุรินทร์

3) สถานีโทรทัศน์ ในจังหวัดสุรินทร์ มีสถานีโทรทัศน์เครือข่ายจำนวน 3 สถานี  ดังต่อไปนี้

ชื่อสถานีโทรทัศน์ สถานที่ตั้ง
  1. สถานีโทรทัศน์สีช่อง  3  อ.ส.ม.ท
  2. สถานีโทรทัศน์สีช่อง  9 อ.ส.ม.ท
  3. สถานีโทรทัศน์สีช่อง  NBT
ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
ถ.สุรินทร์-ลำชี  ต.คอโค  อ.เมือง  จ.สุรินทร์

นอกจากนี้  ยังมีสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ ช่อง 7  ตั้งอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง  ทำให้ประชาชน
ในจังหวัดสุรินทร์สามารถรับชมและรับฟังข่าวสารและความบันเทิง  ได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
4) หนังสือพิมพ์  ที่ออกในจังหวัดเป็นรายปักษ์  ได้แก่  หนังสือพิมพ์สุรินทร์นิวส์  หนังสือพิมพ์
ฐานความจริง  หนังสือพิมพ์มติปวงชน หนังสือพิมพ์อีสานโพสต์  หนังสือพิมพ์เอกรัฐ
5) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่   เทศบาลเมืองสุรินทร์มีระบบเสียงตามสายและ
ระบบเสียงไร้สายที่สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มากกว่าร้อยละ 70
มีหอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ จำนวน 69  จุด  โดยออกอากาศเป็นประจำ 2  เวลา  ช่วงเช้าตั้งแต่
เวลา  07.00-08.30 น. และช่วงเย็นตั้งแต่  17.00–18.00 น.
(ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองสุรินทร์)

          ลักษณะการใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ หนาแน่นบริเวณด้านใต้เส้นทางรถไฟ มีการใช้ที่ดิน
หลายประเภท ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น
รายละเอียดพื้นที่การใช้ที่ดินแยกตามประเภทดังต่อไปนี้
1) ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย่านนี้กระจายตัวเป็นกลุ่มบริเวณรอบนอก ได้แก่บริเวณพื้นที่
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่เหนือเส้นทางรถไฟ คิดเป็นพื้นที่  900  ไร่   หรือคิดเป็น สัดส่วน
ร้อยละ 10  ของพื้นที่เทศบาล
2) ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ต่อเนื่องจากพื้นที่พานิชยกรรม และ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  บางส่วนแทรกอยู่บริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและพาณิชยกรรม ได้แก่
บริเวณถนน ศิริรัฐถนนหลักเมือง , ถนนเทศบาล 4 , ถนนเทศบาล 2 ,  คิดเป็นพื้นที่ 700 ไร่  หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8  ของพื้นที่เทศบาล
3) ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม  ย่านนี้ส่วนใหญ่รวมกลุ่มอยู่บริเวณ
ใจกลางเมืองและกระจายไปตามถนนสายหลักบริเวณริมถนน ย่านพาณิชยกรรม  ประกอบด้วยร้านค้า
และบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถึงตลาดสดคิดเป็นพื้นที่  600  ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของพื้นที่เทศบาล
4) พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ย่านนี้ส่วนใหญ่กระจายไปตามเส้นทางคมนาคม
เหนือเส้นทางรถไฟ มีบางส่วนกระจายไปตามถนนหลักเมือง ทางด้านทิศตะวันตก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  คิดเป็นพื้นที่ 90 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.25 ของพื้นที่เทศบาล
5) สถาบันการศึกษา  ตั้งกระจายไปตามชุมชนต่างๆ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2  โรงเรียนเทศบาล 3  โรงเรียนสุรินทรศึกษา
โรงเรียนสิรินธร    โรงเรียนสุรวิทยาคาร    วิทยาลัยอาชีวศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ เป็นต้น   คิดเป็นพื้นที่ 87.50 ไร่  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.23  ของ
พื้นที่เทศบาล
6)  สถานที่ราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่า
การอำเภอ  ศาลจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานบริการโทรศัพท์สุรินทร์ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์
สถานีโทรคมนาคมสุรินทร์ เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่ 462.5 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของพื้นที่เทศบาล
7) ศาสนสถาน ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ วัดหนองบัว วัดกลางสุรินทร์ วัดพรหมสุรินทร์
วัดประทุมเมฆ วัดคุ้มเหนือ วัดบูรพาราม วัดศาลาลอย วัดจำปา วัดโคกบัวราย  วัดจุมพลสุทธาวาส เป็นต้น
คิดเป็นพื้นที่ 181.25 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของพื้นที่เทศบาล
8)  พื้นที่เกษตรกรรมและที่ว่าง ส่วนใหญ่ อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพื้นที่  3,850  ไร่
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของพื้นที่เทศบาล
9)  ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คิดเป็นพื้นที่ 345 ไร่
หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  4.85  ของพื้นที่เทศบาล
10) พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม   มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น  40  แห่ง  คิดเป็นพื้นที่  130.50  ไร่  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.83
ของพื้นที่เทศบาล

ž   สวนสาธารณะ  จำนวน  28  แห่ง รวมเป็นเนื้อที่  67  ไร่  103  ตารางวา

– สวนสุขภาพสวนรักษ์ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 10 ไร่
– สวนกำแพงเมือง จำนวน 8 แห่ง เนื้อที่ 27 ไร่
– สวนเลียบทางรถไฟ จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่ 13 ไร่
– สวนคูเมืองชั้นใน จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่ 6 ไร่ 95 ตารางวา
– สวนหนองตาโก๋ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน
– สวนหนองโดนแน จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 3 งาน
– สวนสระถลา จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน
– สวนหนองหมอกวน จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน
– สวนน้อมเกล้า จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่  2 ไร่
– สวนหนองพะเนา จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่  1 ไร่
– สวนหนองไทร จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่  2 ไร่
– สวนหนองยาวข้างบ้านพักข้าราชการมหาดไทย จำนวน 1 แห่ง  เนื้อที่  1 ไร่
– สวนหนองยาว(สระไฟฟ้าเก่าตลาดน้อยรื่นรมย์) จำนวน 1 แห่ง  เนื้อที่ 14 ไร่

ž  สวนหย่อม  จำนวน 12 แห่ง  รวมเป็นเนื้อที่ 56 ไร่ 5 งาน 121 ตารางวา 

– สวนหนองดุม จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 5 ไร่
– สวนหนองยาว จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่ 27 ไร่
– สวนหนองบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 24 ไร่
– สวนหนองสิริสาร จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 2 งาน 74 ตารางวา
– สวนวงเวียนน้ำพุ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 10 ตารางวา
– สวนอนุสาวรีย์ช้างสถานีรถไฟ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 7 ตารางวา
– สวนอนุสาวรีย์ช้างสี่แยกศาลากลางจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  เนื้อที่ 30 ตารางวา
– สวนทางเข้าซอยเทศบาลนิเวศน์ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1 งาน
– สวนเกาะกลางถนนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 2 งาน
– สวนเกาะกลางถนนสุรินทร์ -บุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง   เนื้อที่ 1 ไร่
– สวนเกาะกลางถนนสุรินทร์ – สังขะ จำนวน 1 แห่ง   เนื้อที่ 2 ไร่

(ที่มา :  กองช่าง  เทศบาลเมืองสุรินทร์)

1.4 ด้านเศรษฐกิจ

จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 โดยสำนักงานคลัง
จังหวัดสุรินทร์  ได้ประเมินเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ใน ปี 2558 ว่า  เศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์คาดว่า
จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 – 2.3)  ปรับลดลงจากที่ประมาณการ
ไว้เดิมเมื่อเดือนธันวาคม 2557  ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน   มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น จากแรงกระตุ้น
ด้านราคาสินค้าเกษตรที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่และรอบ
การเพาะปลูก จึงคาดว่ารายได้เกษตรจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพืชผลทางการเกษตร และการผลิตสินค้า
เกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเนื่องจากมีทุนจดทะเบียนโรงงานใหม่ และปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น   ขณะที่ผู้ประกอบการยังคงขยายการผลิตและเพิ่มการลงทุน
และภาคบริการ ขยายตัวจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตามการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่งปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง
ด้านอุปสงค์   มีแนวโน้มขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น
และนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การจ้างงานและรายได้ภาคเกษตรที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี และ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว เนื่องจากแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภาพรวม และ
นโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น
ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่ายังคงขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน มาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ โดยเฉพาะจากโครงการลงทุน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ด้านการคมนาคมขนส่ง เม็ดเงินจากงบกลางที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบไทยเข้มแข็ง และกรอบว
งเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น
(ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์)

                    ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุรินทร์   การคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
มีรายการสินค้าและบริการที่คำนวณ จำนวน 450 รายการ  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน  233
รายการ   ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล   พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร  การบันเทิง  การอ่านการศึกษาและ
การศาสนา ฯลฯ   เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุรินทร์
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุรินทร์  เดือนมกราคม 2558 เท่ากับ 111.90   และเดือนธันวาคม 2557
เท่ากับ 112.60 /การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของชาวสุรินทร์เดือนมกราคม 2558  เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2557   ลดลงร้อยละ 0.60 เดือนมกราคม 2557 ลดลงร้อยละ 0.90 /ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 1.0 /ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ 0.20   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2557   ลดลง  ร้อยละ 0.9  สาเหตุสำคัญ
มาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.4
(ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์)

เกษตรกรรม      เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   ประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  ด้านการพาณิชยกรรม  และการบริการ  พื้นที่ตอนล่างส่วนใหญ่
ถูกใช้เพื่อปลูกสร้างอาคารประกอบการ  สถานที่ราชการ และที่อยู่อาศัย  จึงมีพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม
ไม่มากนัก  พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด  ได้แก่  บริเวณที่ราบลุ่มห้วยทับพล  บริเวณสถานีทดลองข้าว
จังหวัดสุรินทร์  และบริเวณทิศเหนือชุมชนหมอกวน  พืชที่สำคัญได้แก่  การปลูกข้าว ส่วนพืชอื่น ๆ ได้แก่
มะม่วง  กล้วย พืชผักสวนครัว   ยังมีปลูกตามครัวเรือนเพียงเล็กน้อย
ระบบชลประทาน คลองชลประทาน ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขตเทศบาล จากหลักเขตที่ 1 ถึงหลัก
เขตที่ 2 และหลักเขตที่ 5 ถึงหลักเขตที่ 6  เป็นคลองส่งน้ำมาจากห้วยเสนง  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวได้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ
(ที่มา :  กองช่าง  เทศบาลเมืองสุรินทร์)

การพาณิชย์ และการบริการ     ศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งการพาณิชย์ และการบริการของ
จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นจำนวนมาก  มีสถานประกอบการด้านธุรกิจต่างๆ
หลายประเภท ได้แก่ สถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมขนาดใหญ่ ร้านค้าขายส่ง
ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม   สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านอาหาร นอกจากนี้
ยังมีตลาด ขายส่งบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และการขายปลีกมีตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้า
และห้างสรรพสินค้าอยู่ในแหล่งชุมชนของตัวเมือง

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การประกอบ
กิจการค้าโดยทั่วไปมีสินค้าเข้าหลายประเภท   เช่น   สินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักร เครื่องอุปโภค
บริโภค วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง อาหารทะเล พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น   ส่วนสินค้าออก   ได้แก่
ข้าวหอมมะลิ  ผ้าไหม หัวผักกาดหวาน หัวผักกาดเค็ม เป็นต้น ตลาดซื้อขายสินค้าที่สำคัญ เช่น
ตลาดสดเทศบาล  ตลาดน้อยรื่นรมย์  ตลาดน้อยจุมพล และ มีห้างสรรพสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
เช่น  ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร  เทสโก้โลตัส  บิ๊กซี   โรบินสัน   โฮมโปร   เพชรเกษมพลาซ่า
สุรินทร์พลาซ่า  เมย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เมย์ค้าส่ง   เป็นต้น

                    สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

–  สถานีบริการน้ำมัน                  จำนวน      11  แห่ง
–  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า        จำนวน      10  แห่ง
–  ตลาดสด                              จำนวน       3   แห่ง
–  ร้านค้าจำพวก  ร้านอาหาร  สะสมอาหาร   จำนวน  1,500  แห่ง
–  ร้านประกอบกิจการ  ที่มีลักษณะสะสมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน  914  แห่ง

  1. สถานประกอบการเทศพาณิชย์

–  สถานธนานุบาล                     จำนวน       2   แห่ง
–  โรงฆ่าสัตว์                            จำนวน       1   แห่ง
–  สถานีขนส่ง                          จำนวน       1   แห่ง

  1. สถานประกอบการด้านบริการ

–  โรงแรม                               จำนวน     13   แห่ง
–  ธนาคารและสถาบันการเงิน                   จำนวน     22   แห่ง
–  โรงภาพยนตร์                        จำนวน       1   แห่ง

การท่องเที่ยว     เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็น
อยู่เนื่องจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 3 กลุ่ม หรือ “สุรินทร์ 3 เผ่า” คือ เขมร กูย และลาว
แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ต่างได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี
ภาษาของตนไว้เป็นอย่างดี และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูล โดยเฉพาะปัจจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพ และคุณค่า
ทางวัฒนธรรม   ซึ่งมิใช่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวแต่เป็นการท่องเที่ยว เพื่อทัศนศึกษาถึง
ความเจริญรุ่งเรืองอลังการของอดีตกาล เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแผ่นดินที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งอยู่
บนเส้นทางแห่งศูนย์อำนาจเมืองการปกครองยุคเทวราช           เมื่อแผ่นดินขอมรุ่งเรือง  โดยมีโบราณสถาน
๙  แห่ง เรียงรายอยู่ทั่วไป
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียง  ได้แก่
วนอุทยานเขาพนมสวาย  ห้วยเสนง  ศาลหลักเมือง  คูเมือง  กำแพงเมือง  หมู่บ้านทอผ้า
ไหมเขวาสินรินทร์  หมู่บ้านจักสานบุทม เป็นต้น     เทศบาลเมืองสุรินทร์มีการส่งเสริมการท่องเที่ยง
เชิงประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์  โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ ทั้งทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวของดินแดนที่มีวิถีแห่งธรรมชาตินี้
โดยมีงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  เช่น      งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา  เทิดไท้
องค์ราชาของแผ่นดิน  ประเพณีสมโภชน์หลักเมืองสุรินทร์   งานประเพณีแซนโฎนตา  งานฉลองสืบศรัทธา
พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง  เป็นต้น   ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี   จะมีมหกรรมการแสดง
ของช้าง  การแสดงประเพณีพื้นบ้าน ทั้งชาวส่วย และชาวเขมร ที่แปลกแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ
อย่างตื่นตาตื่นใจแก่ชาวไทย และชาวต่างประเทศตลอดมา   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527
ปัจจุบันนี้เส้นทางการคมนาคมสะดวก และรวดเร็วทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ

นอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์ยังมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง  ที่สามารถเชื่อม
โยงการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และถือเป็นประตูสู่อารยธรรม
ขอมโบราณที่มีความโดดเด่นและโด่งดังไปทั่วโลก อาทิ ปราสาทหินนครวัต  นครธม   ประกอบกับเขต
เทศบาลเมืองสุรินทร์         มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  สถานที่พัก สถานบริการและสถานบันเทิงอย่าง
พร้อมมูล  สามารถสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี
การบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ขยายตัว โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กิจการโรงแรม  ขยายตัวร้อยละ  38.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนจาก
ที่ผ่านมา ที่ขยายตัวร้อยละ 19.12 ในขณะที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม  ภัตตาคาร หดตัว
ร้อยละ 8.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ขยาย
ตัวร้อยละ 4.00
(ที่มา : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ , สนง.สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ,สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์)

1.5 ด้านสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้น  มีจำนวน  33  ชุมชน  ดังนี้

1)  ชุมชน โดนไข                          2)  ชุมชนพรหมเทพ
3)  ชุมชนโพธิ์ร้างโพธิ์กลาง          4)  ชุมชนศรีไผทสมันต์
5)  ชุมชนประทุมเมฆ                     6)  ชุมชนศาลาลอย
7)  ชุมชนบ้านถนน                        8)  ชุมชนศรีบัวราย 1
9)  ชุมชนสุรินทร์ภักดี                    10)  ชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง
11) ชุมชนตาดอก                          12)  ชุมชนบำรุงราษฎร์
13)  ชุมชนไตรรงค์                        14)  ชุมชนสระโบราณ
15)  ชุมชนหมอกวน                      16)  ชุมชนดองกะเม็ด
17)  ชุมชนเทพสุนทร                    18)  ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 1
19)  ชุมชนหนองบัว                       20)  ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
21)  ชุมชนเกาะลอย                       22)  ชุมชนทุ่งโพธิ์
23)  ชุมชนศรีจุมพล                       24)  ชุมชนหลังตลาด
25)  ชุมชนโพธิ์ทอง                       26)  ชุมชนศรีดอกจาน
27)  ชุมชนศรีเทพ                           28)  ชุมชนบูรพาราม
29)  ชุมชนมั่งมีศรีสุข                      30)  ชุมชนปัทมานนท์
31)  ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์  2        32)  ชุมชนโนงปรีง
33) ชุมชนศรีบัวราย 2