นโยบายของนายกเทศมนตรี

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์

          1) ด้านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
จะดำเนินการจัดการปัญหาขยะ อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน จะส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ จะพัฒนาเมืองสุรินทร์ให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรีบร้อย ตลอดถึงจะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการสันทนาการ
2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการออมและที่อยู่อาศัย ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการที่มีคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง จะปรับปรุงตลาดให้สะอาดและทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตลอดถึงการเตรียมพร้อม และอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          3) ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พัฒนาการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
จะรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่บริการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ   ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนตลอดถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
จะเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะการจัดการ พร้อมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ส่งเสริมการรวมตัวของประชาชน องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          6) ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการจราจร
จะปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรของเมือง ให้เป็นระบบที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จะพัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปัองกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล และปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายน้ำ
7) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
จะส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม พัฒนาระบบการบริหารและการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้ประชาชนได้รับทราบครอบคลุมและทั่วถึงอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบริหารในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการรับฟังเสียงประชาชน