ประวัติเทศบาลเมืองสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2479 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นเขตตำบลในเมือง 6 หมู่บ้านขึ้นเป็น เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยกำหนดเขต เทศบาล ฯ ดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ข้างทางรถไฟด้านทิศเหนือ วัดระยะห่างจากศูนย์กลางทางรถไฟที่ตรงหลัก 419.500 กิโลเมตร 100 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดหลักเขตที่ 2 ที่ข้างทางสายท่าตูมด้านตะวันออก วัดระยะห่างจากศูนย์กลางทางรถไฟ 300 เมตร และห่างจากมุมทางแยกไปอำเภอรัตนบุรี 240 เมตร

 ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 หักเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดหลักเขตที่ 3 ที่ศูนย์กลางทางรถไฟ วัดระยะห่างจากสถานีสุรินทร์ 510 เมตร จากหลักเขตที่ 3 หักเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ จดหลักเขตที่ 4 ที่มุมกำแพงดินโค้งด้านนอกริมฝั่งหนองยาว วัดระยะห่างจากถนนสายอุบลทางทิศใต้ 410 เมตร

 ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมฝั่งหนองยาวด้านทิศตะวันตกไปทางทิศใต้ผ่านถนนสายอุบลออกทุ่งนา แล้วเลียบไปตามริมกำแพงดินด้านนอก จดหลักเขตที่ 5 ที่ริมกำแพงดินด้านนอก วัดระยะห่างจากมุมถนนสายอุบลทางทิศเหนือ 650 เมตร จากหลักเขตที่ 5 หักเป็นมุมฉาก ไปทางทิศตะวันตก ผ่านข้ามกำแพงดินผ่านนาริมหมู่บ้าน แล้วเลียบตามริมถนนซอยด้านเหนือเขตป่าช้าวัดจุมพลไปจดหลักเขตที่ 6 ที่ตรงมุมถนนซอยจดรั้ว วัดจุมพล ถนนสุรินทร์-กังแอน จากริมถนนไปทางตำบลเฉนียงทางทิศตะวันออก 150 เมตร และห่างจากขอบหนองคูเมืองทางทิศเหนือ 45 เมตรจากหลักเขตที่ 6 หักไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านเขตวัดจุมพลมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านข้ามหนองคูเมืองตอนหน้าวัดจุมพล จดหลักเขตที่ 7 ที่มุมกำแพงดินตัดด้านใน วัดระยะห่างจากหลัก 0 กิโลเมตร ทางสายสุรินทร์ – กังแอน 15 เมตร

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามริมกำแพงดินด้านในไปทางทิศตะวันตก จดหลัก เขตที่ 8 ที่มุมกำแพงด้านในหักเลี้ยว วัดระยะห่างจากริมถนนธนสารทางทิศเหนือ ตรงมุมกำแพงดินขาด 200 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริมกำแพงดินด้านในไปทางทิศเหนือผ่านถนนธนสาร จดหลักเขตที่ 9 ที่มุมกำแพงดินด้านในหักเลี้ยว วัดระยะห่างจากริมถนนธนสารทางทิศใต้ตรงมุมขาด 300 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามริมกำแพงดินด้านในไปทางทิศตะวันออก จดหลักเขตที่ 10 ที่มุมรั้วโรงฆ่าสัตว์ด้านตะวันตก วัดระยะห่างจากริมถนนธนสารทางทิศตะวันออก 300 เมตรจากหลักเขตที่ 10 เลียบริมรั้ว โรงฆ่าสัตว์ไปทางทิศเหนือผ่านทุ่งนากำแพงดินชั้นนอก และข้ามทางรถไฟไปบรรจบหลัก เขตที่ 10

โดยให้เทศบาล ฯ มีอำนาจหน้าที่ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ทุกประการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2480 รัฐบาลได้โอนกิจการบางส่วนให้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดการดำเนินงานบริหารพร้อมด้วยทรัพย์สินบางส่วนและตัวเงิน ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 3,620 บาท คณะเทศมนตรี โดยนายขาว ธรรมสุชาติ เป็นนายกเทศมนตรี , นายถนอม กุมาลวิลัย และนายประธาน วิเชียร เป็นเทศมนตรี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เตรียมการวางนโยบายเพื่อแถลงต่อที่ประชุมสภา ฯ ในวันแรก เมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2480 โดยรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งบุคคล ในท้องถิ่นขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นผู้เริ่มดำเนินการ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 18 คน และสภา ฯ ได้เลือกตั้งนายสังเวียน ปัทมดิลก เป็นประธานสภาเทศบาล นายต่วน ทิพยรัตน์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปีก็สิ้นสมัย เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้ได้ครบรอบอายุตามระเบียบวาระรัฐบาล ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้งโดยตรง เมื่อได้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครบตามจำนวน ซึ่งสมัยนั้นมีสมาชิก 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 เลือกโดยราษฎร เป็นจำนวน 19 คน และประเภทที่ 2 รัฐบาลแต่งตั้งมีจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 2 ประเภท 29 คน ครั้งนั้นสภา ฯ ได้เปิดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2481 นายแก้ว รุ่งเรือง ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาเทศบาล นายผัน สุนทรชัย เป็นรองประธานสภา ฯ คนที่ 1 นายเอิบ ทัดสุคนธ์ เป็นรองประธานสภา ฯ คนที่ 2 สภา ฯ ได้มีการประชุมตามกำหนดแห่งสมัยประชุมตลอดมา การประชุมได้เป็นไปโดยเรียบร้อยทุกประการ คณะเทศมนตรีชุดเก่าในสมัยนั้นได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง และโดยความไว้วางใจของ สภา ฯ ได้เข้าบริหารกิจการของเทศบาลเมืองสุรินทร์ นับแต่เริ่มจัดตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีคณะผู้บริหาร 34 ชุด ปัจจุบันมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 34 ชุด

ปัจจุบันมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดังนี้

1. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
2. นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. นายวีรชัย สวันตรัจฉ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ในปัจจุบันนี้ เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีเนื้อที่ 11.39 ตารางกิโลเมตร มีประชากร (ณ -) จำนวน – คน ชายจำนวน – คน หญิงจำนวน – คน จำนวนบ้าน – หลังคาเรือน จำนวนครัวเรือน – ครอบครัว ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย – คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน – คน แบ่งเป็นชุมชนต่าง ๆ แล้ว 33 ชุมชน