ปีงบประมาณ 2561

[25-09-2561] โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
[19-09-2561] จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์มีคอนโซลหลังคนขับปูพื้นและกรุผนังโดยรอบเป็นรถโดยสารหลังคาสูงฯจำนวน 2 คัน
[19-09-2561] โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV )แบบ Smart TV 75 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[19-09-2561] ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[18-09-2561] โครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ อาคาร 1,2
[18-09-2561] โครงการขออนุมัติจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าต่างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[17-09-2561] โครงการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง
[17-09-2561] โครงการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)
[17-09-2561] โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[14-09-2561] รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
[13-09-2561] จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลปดา (ระบบอัตโนมัติ)
[13-09-2561] โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
[11-09-2561] ร่างราคากลางจ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ พร้อมรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (หน้าอาคาร 4) โรงเรียนเทศบาล 3
[10-09-2561] จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกวัดหนองบัว
[10-09-2561] ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[10-09-2561] โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จัดมุมการเรียนรู้) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
[10-09-2561] โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จำนวน 32 ตู้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[10-09-2561] โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับครู จำนวน 20 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[07-09-2561] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดนาฎศิลป์) จำนวน 1 ชุด รวม 12 รายการ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[07-09-2561] จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เก้าอี้แลคเชอร์) จำนวน 1 รายการ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[06-09-2561] จัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ จำนวน 23 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[05-09-2561] จ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
[05-09-2561] จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกวัดหนองบัว
[05-09-2561] ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตจำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[05-09-2561] ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 480 ชุด สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[04-09-2561] ซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝอยจำนวน 6 ถัง 
[04-09-2561] จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์
[04-09-2561] ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งในห้องเรียน 27 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม 
[23-08-2561] ร่างราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา
[14-08-2561] ร่างราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์
[14-08-2561] ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสตริงคอมโบ้ จำนวน 23 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14-08-2561] ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[07-08-2561] ขออนุมัติซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล
[16-07-2561] จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
[16-07-2561] โครงการจัดซื้อโต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน แบบ 8 ที่นั่ง
[13-07-2561] โครงการจัดซื้อโต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน แบบ 8 ที่นั่ง
[09-07-2561] ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หัวข้อ (ไทย): 
[05-07-2561] ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 119 รายการ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คร
[19-06-2561] โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาแสตนเลส จำนวน 2 คัน
[08-06-2561] จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กองช่างสุขาภิบาล