ปีงบประมาณ 2561

[10-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกวัดหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[06-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[06-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[06-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคาร”
[06-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ จำนวน 23 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” (e-bidding)
[05-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 
[05-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 480 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” (e-bidding)
[04-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
[04-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์ (e-bidding)
[04-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม (e-market)
[05-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 119 รายการ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ด้
[19-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 119 รายการ โรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราค
[06-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือและแบบฝึก สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[26-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[26-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[20-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราค
[20-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้ว
[20-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[11-04-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[11-04-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[04-04-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[04-04-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนน้ำตัวยู ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตกจากแยกถนนหลักเมืองไปทางทิศเหนือ เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19-03-2561] ร่างประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตกจากแยกถนนหลักเมืองไปทางทิศเหนือ เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม
[07-03-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[07-03-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกถนนเทศบาล 3 ไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกถนนเทศบาล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
[23-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จำนวน 1 หลัง โด่ยการประม
[23-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้ว่ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 จากสามแยกถนนเทศบาล 3 ไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกถนนเทศบาล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
[19-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลักเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[19-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีทรัพย์สินชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 เฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับการมีผล
[13-02-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 10 แห่ง 24 จุด พื้นที่ประมาณ 91 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราค
[31-01-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[31-01-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุรินทร์ กม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[29-01-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19-01-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยปรับปรุงผิวจราจรถนนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 16 สาย ด้ว