ปีงบประมาณ 2561

[20-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกวัดหนองบัวตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[19-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 480 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[19-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 58 ประกาศ 
[19-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 11 ประกาศ 
[14-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 รวมค่าติดตั้งและอุปกรร์สำหรับติดตั้ง (e-market)
[10-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 13 ประกาศ
[10-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 14 ประกาศ
[10-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 28 ประกาศ
[10-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 31 ประกาศ 
[05-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 61 ประกาศ
[27-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (จำนวน 52 ประกาศ)
[27-08-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุริทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (จำนวน 53 ประกาศ)
[15-08-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 – เดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 31 ประกาศ 
[07-08-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จำนวน 40 ประกาศ 
[01-08-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 22 ประกาศ
[25-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จำนวน 42 ประกาศ 
[25-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนเทศ
[20-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 – เดือน กรกฎาคม 2561 (จำนวน 52 ประกาศ)
[19-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
[13-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 (จำนวน 27 รายการ)
[03-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2561 (จำนวน 22 ราการ)
[02-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
[26-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เดือนมิถุนายน 2561) 36 รายการ
[26-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 497 รหัสพัสดุ 018-57-0009 จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถบรรทุกยก-ลากไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน 82-8004 สุรินทร์ รหัสพัสดุ 017-60-0009 จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้ช่างตรวจสอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเรียนรู้วันสุนทรถู่ กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถบรรทุกยก-ลากไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน 82-8006 สุรินทร์ รหัสพัสดุ 017-60-0007 จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน 82-8005 สุรินทร์ รหัสพัสดุ 017-60-0008 จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเกียรติบัตร กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง