ปีงบประมาณ 2561

[24-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์
[24-09-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ จำนวน 23 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
[26-07-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[28-06-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบา
[08-05-2561] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตกจากแยกถนนหลักเมืองไปทางทิศเหนือ เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม ด้วยวิธ