ปีงบประมาณ 2562

[20-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (หน้าอาคาร 4) โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัสท์ ที่มีส่วนผสมของยางพารา ถนนหมอกวน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตรอกศรีไผทสมันต์ จากถนนหลักเมืองไปทางทิศใต้ เชื่อมกับถนนภักดีชุมพล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัสท์ ที่มีส่วนผสมของยางพารา ถนนสุรินทร์ภักดี จำนวน 1 โครงการ ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15-08-2562] จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
[26-07-2562] โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึก สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จำนวน 111 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
[28-06-2562] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 รายการ
[14-06-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว Asphaltic concrete ถนนกรุงศรีนอก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[06-06-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว Asphaltic concrete ถนนกรุงศรีนอก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[31-05-2562] จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอมชุมชนทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[30-05-2562] จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
[21-05-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอมชุมชนทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[17-05-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตรอกศรีไผทสมันต์ จากถนนหลักเมืองไปทางทิศใต้ เชื่อมกับถนนภักดีชุมพล จำนวน 1 โครงการ
[15-05-2562] ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[09-04-2562] โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
[03-04-2562] โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 6 ถัง
[29-03-2562] จ้างดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ
[29-03-2562] สอบราคาซื้อเต็นท์ทรงโค้ง (โครงถัก) พร้อมผ้าใบ ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 10 หลัง
[22-03-2562] จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
[11-03-2562] ประกวราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[08-03-2562] โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
[05-03-2562] โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
[05-03-2562] โครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
[01-03-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว Asphaltic concrete ถนนจิตรบำรุง 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
[26-02-2562] ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[26-02-2562] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25-02-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[20-02-2562] ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[15-02-2562] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[15-02-2562] ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15-02-2562] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[7-02-2562] ราคากลางจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[30-01-2562] โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า มีระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด 
[08-11-2561] โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนธันวาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 รวม 77 วันทำการ)
[5-10-2561] โครงการจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย(ชั้นอนุบาล 1-3)โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”ภาคเรียนที่ 2/2561