ปีงบประมาณ 2562

[24-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 3 ประกาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง
[16-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
[06-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 ประกาศ) กองวิชาการและแผนงาน 
[23-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 ประกาศ) กองวิชาการและแผนงาน
[21-08-2562] ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนั
[15-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 ประกาศ) 
[14-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดอาหารเสริม (นม) จำนวน 6 ประกาศ
[06-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ สมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา
[02-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01-08-2562] ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนัง
[01-08-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฐานความจริง จำนวน 1 ชุด กองวิชาการและแผนงาน โดยว
[24-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete ถนนกรุงศรีนอก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[24-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 3 ประกาศ) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบเสร็จค่าวางจำหน่ายสินค้า ชนิดราคา 2 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 ประกาศ 
[09-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 7 ประกาศ
[04-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[02-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่บ้านจูแอม ชุมชนทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
[01-07-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[27-06-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 ประกาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18-06-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12-06-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 ประกากศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองวิชาการและแผนงาน
[29-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (จำนวน 7 ฉบับ)
[24-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม เอกสารประกอบการประชุมประชาคมชุมชนเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
[23-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 44 ประกาศ)
[15-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[07-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 2 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิ
[07-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รหัส 420-48-0050 รหัส 420-50-0061 รหัส 420-50-0062 และรหัส 420-50-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 3 โครงการ) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเต็นท์ทรงโค้ง (โครงถัก) พร้อมผ้าใบ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[01-05-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[30-04-2562] ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)