ปีงบประมาณ 2562

[19-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ที่มีส่วนผสมของยางพารา ถนนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19-09-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ที่มีส่วนผสมของยางพารา ถนนเทศบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[05-06-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตรอกศรีไผทสมันต์ จากถนนหลักเมืองไปทางทิศใต้ เชื่อมกับถนนภักดีชุมพล จำ
[03-04-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2-04-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[26-03-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13-03-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13-03-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12-03-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุรินทร์ ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08-03-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[10-10-2562] ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์