ภารกิจ

ในการดำเนินการตามภารกิจ เทศบาลเมืองสุรินทร์กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การควบคุมอาคาร
(5) การผังเมือง
(ุ6) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(7) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(8) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
(9) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(10) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(3) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(4) การส่งเสริมกีฬา
(5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(6) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(7) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(3) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น
(6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(8) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(9) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(10) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(11) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(6) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(7) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
(8) การบำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(9) เทศพาณิชย์
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(2) การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ี่ยวข้องดังนี้
(1) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
(2) การส่งเสริมและสนับสนุน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ
1. ภารกิจหลัก
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิ่นของตน
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น
24. การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาหาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
32. ให้มีเครื่องเครื่องใช้ในการดับเพลิง
33. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
34. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล
2. ภารกิจรอง
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
2. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
3. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
4. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่่น
5. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
6. เทศพาณิชย์
7. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล