มอบหนังสือ และคำสั่ง รวมทั้งทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า

มอบหนังสือ และคำสั่ง รวมทั้งทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดสด (ลานจอดรถฝั่งทางด้านทิศตะวันตกหอนาฬิกา) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล และ กองคลัง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ส่งมอบหนังสือ และคำสั่ง รวมทั้งทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดสด (ลานจอดรถฝั่งทางด้านทิศตะวันตกหอนาฬิกา) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้มีมติให้สถานที่ กิจการ และกิจกรรมบางประเภทเปิดทำการ หรือดำเนินการได้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีการชุมนุมกันอยู่ แต่สามารถควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีมติกำหนดมาตรการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรมบางประเภท และกำหนดมาตรฐานกลางของกิจกรรมประเภทสีขาวดังกล่าว

ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเปิด ทำการหรือดำเนินการได้ คือร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม พร้อมทั้งมีมติให้เทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินการจัดระเบียบตลาดสด (ลานจอดรถฝั่งทางด้านทิศตะวันตกหอนาฬิกา)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ตลาดดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบและตีเส้นแนวเขตการอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าตั้งวางขายสินค้า และกำหนดแนวเขตสำหรับทางเดินให้มีระยะห่างที่ 2 เมตร ตลอดแนว

เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก และการเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคา ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ดังกล่าวข้างต้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้มอบหมายให้งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล และ กองคลัง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ส่งมอบหนังสือ และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งทำความเข้าใจชี้แจงแก่พ่อค้าแม่ค้าทุกรายให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบประกาศและทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดฝั่งทิศตะวันตกหอนาฬิกา (ตลาดช่วงเช้า) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เราจะผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใย จากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *