วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสุรินทร์

“เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน”
พันธกิจของเทศบาลเมืองสุรินทร์

1. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว

3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา  ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

8. ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน