ศึกษาดูงานพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะและการดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนและขยะในพื้นที่ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People_Partnerships : 4P) หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน
 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม กรุงเทพมหานคร
 โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม
ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ตระแสง เข้าร่วมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม กรุงเทพมหานคร และโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *