ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุรินทร์ ชั้น 2 อาคารด้านหลัง โทร. 0-4451-8122 หรือ โทร. 0-4451-1117 ต่อ 126 โทรสาร 0-4451-5191
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองสุรินทร์

เอกสารการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น

รายงานการวิจัย

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(4.1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

(4.2) พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๓ [ขยายเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์]

(4.3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(4.4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

(3.1) แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสุรินทร์ ปี (2560-2563)

(3.2) แผนพัฒา 4 ปี  (2561-2564)

(3.3) แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

(3.4) แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)

(3.5) แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

(3.6) แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

(3.7) แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

(3.8) แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

(3.9) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ

(3.10) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์

(3.11) แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

(3.12) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์

(3.13) แผนอัตรากำลัง 3 ปี

(3.14) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

(3.15) ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

(3.16) รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

(4.1) คู่มือสำหรับประชาชน

(4.2) คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(4.3) คู่มือการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

(4.4) คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

(4.5) คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

(4.6) คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

(4.7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิก

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(8.1) ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

(8.3) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

(8.5) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ