สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานการจราจร งานธุรการ และเกี่วยกับงานราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานควบคุมเทศพาณิชย์
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
งานจราจร
3. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ