ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 1.8 แผนงานการพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.6 แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 แผนงานการพาณิชย์