หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เก่ี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้

1. งานตรวจสอบภายใน