คลิกเพื่อดาวน์โหลดโลโก้
  
โครงสร้าง ข่าวสาร สมุดเยี่ยม กระดานข่าว ติดต่อเรา
 
   
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้เข้าชม ครั้ง
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา นักเรียนชาย-หญิง ๑๐ ห้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ " เทศบาลอนุสรณ์"
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๖๓ รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๘ ช่อง โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีการสอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ "เทศบาลอนุสรณ์" ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๖ รายการ
  เดือน เมษายน ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒๑/๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑ "สุรินทร์วิทยาคม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์เรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ
  เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างตัดเสื้อนางรำพร้อมผ้าสไบ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
สอบราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๖ รายการ
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด พร้อมติดตั้งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างตัดเสื้อนางรำพร้อมผ้าสไบ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หัว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนศรีพัฒนา จากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศใต้ถึงเขตอบต.นอกเมือง
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ "สุรินทร์วิทยาคม" (ครั้งที่๒)
  เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อรถซาเล้งสามล้อเครื่อง จำนวน ๘ คัน
การจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ "สุรินทร์วิทยาคม" จำนวน ๑ หลัง
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ปรับแผนครั้งที่ ๑ )
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๘
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงโรงยิมสุรินทร์ภักดี จำนวน ๑ หลัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุรินทร์)
 
 
 
 
 
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" จำนวน ๑ หลัง)
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
เดือน กันยายน ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อกล้องวงจรปิดและระบบบริหารจัดการกล้องพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๔๗ ต้น ตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
เดือน เมษายน ๒๕๕๗
 
เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๗
  ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
 
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
เดือน กันยายน ๒๕๕๖
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย (ชุดนาฏศิลป์) จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย (ชุดวงโยธวาทิต) จำนวน ๒ รายการ
 
 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
 
เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๖
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
 
เดือน เมษายน ๒๕๕๖
 
 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
หน้าแรก
 
 
          สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548
  ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถนน กรุงศรีใน ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117 ต่อ ๑๒๖