ที่ตั้งและประชากร

-------------------------

           
                เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์ พุทธศักราช 2479 ระยะแรกเทศบาลเมืองสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 2.39 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขยายออกเป็น 11.39 ตารางกิโลเมตร

               ที่ตั้ง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ 454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร

               อาณาเขต เทศบาลเมืองสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                    ทิศเหนือ - ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                    ทิศตะวันออก - จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลัก เขตที่ 4 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                    ทิศใต้ - จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                    ทิศตะวันตก - จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

               ประชากร จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 39,782 คน แบ่งเป็นชาย - คน หญิง - คน จำนวนบ้าน - หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,492 คน/ ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน - คน

               ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้น มีจำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

                    1) ชุมชนบ้านถนน
                    2) ชุมชน
ศรีจุมพล
                    3) ชุมชน
โพธิ์ทอง
                    4) ชุมชน
ไตรรงค์
                    5) ชุมชน
สระโบราณ
                    6) ชุมชน
หน้าสถานีรถไฟ
                    7) ชุมชน
บำรุงราษฎร์
                    8) ชุมชน
เทพสุนทร
                    9) ชุมชน
หลังตลาด
                  10) ชุมชน
ทุ่งโพธิ์
                  11) ชุมชน
ดองกะเม็ด
                  12) ชุมชนพรหมเทพ
                  13) ชุมชน
โพธิ์ร้าง-โพธิ์กลาง
                  14) ชุมชน
ศรีไผทสมันต์
                  15) ชุมชน
ศาลาลอย
                  16) ชุมชน
เกาะลอย
                  17) ชุมชน
ปอยปริง-ปอยหลวง
                  18) ชุมชน
สุรินทร์ภักดี
                  19) ชุมชน
ประทุมเมฆ
                  20) ชุมชน
เทศบาลอนุสรณ์
                  21) ชุมชน
หมอกวน
                  22) ชุมชน
ตาดอก
                  23) ชุมชน
ศรีบัวราย
                  24) ชุมชน
หนองบัว
                  25) ชุมชนโดนไข

                  26) ชุมชนศรีดอกจาน
                  27) ชุมชนศรีเทพ
                  28) ชุมชน
บูรพาราม
                  29) ชุมชนมั่งมีศรีสุข
                  30) ชุมชนปัทมานนท์

                  31) ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 2
                  32) ชุมชนโนงปรีง


   สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2548
  ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถนนกรุงศรีใน  ตำบลในเมือง     อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  32000  โทร 0-4451-1117 โทรสาร 0-4451-5191